Доброго дня

Ласкаво просимо                                  на сайт загальноосвітньої                  школи І-ІІІ ступеня с.Мильськ

Ухвалено:                                                                              Затверджено:

на засіданні педагогічної ради                                            Директор гімназії

від 28.08.2020р. №1                                                                           А.А.Фіщук

 

 

Інструкція для навчання у гімназії в умовах адаптивного карантину

 

Ø  1-го вересня всі діти йдуть до школи. Лінійки для всіх не буде, а по класах відбудеться зустріч вчителя й учнів. 9-ті та 1-ші класи святкуватимуть День Знань на дистанції від інших класів з дотриманням карантинних вимог.

Ø  Вхід у школу батьків, бабусь, дідусів з початком навчального року суворо заборонено.

Ø  Діти приходять до школи на подвір'я школи де їх зустрічає черговий вчитель або класний керівник у визначеному для класу місці.

Ø  За умови поганого самопочуття учень повинен повідомити про свій стан здоров'я класного керівника при ранковій зустрічі, або вчителя предметника, у якого урок.

Ø  При вході в школу учасники освітнього процесу мають обробляти руки антисептиком.

Ø  Під час перерв  учні 5-9 класів повинні ходити в масках, на уроках маски дозволяється знімати. Зміна масок кожні три години. Якщо у дітей будуть маски багаторазового використання, то обов'язково мати герметичні пакети (zip-пакет або папка на кнопці) — один для використаної маски, інший для нової чи запасної. Для запасної одноразової маски також повинен бути пакетик. Для використаних одноразових масок в школі розміщено спеціальні урни або контейнери з табличкою призначення.

Ø  Вчителям та персоналу школи щоранку будуть проводити температурний скринінг.

Ø  Батьки перед виходом із дому проводять термометрію у дитини, оцінюють стан її здоров'я та стан здоров'я самого себе. Ні в якому разі не відпускають дітей до школи з температурою, сильним головним болем, нежиттю чи кашлем. Тобто, будь-які ознаки ОРВІ — дитина залишається вдома. До 8:30 телефоном повідомити про це класного керівника.

Ø  Пам'ятайте про власну персональну відповідальність за правдивість інформації про стан здоров'я дитини.

Ø  Навчання буде в одному класі, переходити в інший кабінет учні будуть лише на деякі предмети, до спортзалу та кабінету інформатики.

Ø  Забезпечення питного режиму в школі не буде, тому кожна дитина обов'язково повинна мати  пляшечку води. Школа забезпечить в кінці дня очищення та дезінфекцію твердих поверхонь, а також провітрювання протягом дня на кожній перерві не менше 10 хвилин.

Ø    По всій школі ходити учням не дозволяється.

Ø  Для того, щоб організувати харчування, є свої правила та графік.

 

Ø  Учням, які підвозяться до закладу освіти, вхід до салону автотранспорту тільки при наявності засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

  Комунального закладу загальної середньої освіти

 «Мильська гімназія»

Луцького району Волинської області

на 2021/2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО

Рішенням педагогічної ради гімназії Протокол  №  1          від 28.08 2021р. 

Голова педагогічної ради

____________А.А.Фіщук    

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Комунального закладу

загальної середньої освіти

«Мильська гімназія»

____________А.А.Фіщук    

 

 

 

 

 

 

 

І. Загальні положення освітньої програми

 

Освітня програма передбачає:

-        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності

дитини;

-        виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

-        утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

     Для 1-2 класів – складена за Типовими освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленою під керівництвом О.Я.Савченко – Нова українська школа, затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки України 23.02.2018.

   Для 3-4 класів — за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О.Я.Савченко,  затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019р . №1273

   Для 5,6,7,8,9 класів – складена за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 3.

    

 

Ключові компетентності

 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

Наскрізні лінії

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; вони враховуватимуться при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

 

1.      Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства.

2.      Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

3.      Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

4.      Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

 

ІІ. Пояснювальна записка

 

 Комунальний заклад загальної середньої освіти «Мильська гімназія» Луцького району Волинської області. Форма власності комунальна.

     Згідно   Закону України “Про загальну середню освіту” в 2021/2022 навчальному році Комунальний заклад загальної середньої освіти «Мильська гімназія»   Луцького району Волинської області працюватиме по загальноосвітньому напрямку з вивченням однієї іноземної мови у 5-8 класах.

Мережа класів та учнів

Клас

1

2

3

4

5

6

7

8

По школі

Хлопчиків

 6

3

2

2

5

3

1

3

 25

Дівчаток

 4

3

3

5

2

3

5

4

 29

Кількість

учнів

10

6

5

7

7

6

6

7

54

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Освітня програма Комунального закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» Луцького району Волинської області І ступеня

 

 

 1-4 класи

Освітня програма Комунального закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» І ступеня (початкова освіта) розроблена на основі Типової освітньої програм закладів загальної середньої освіти І ступеня, на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України від 08.10.2019р.  №1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти».

Освітня програма початкової освіти Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» (далі - освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

-         загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення (за першою Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.);

-         очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальної програми, відповідно до кожної змістової лінії;

-         рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-         вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.       

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-3-х класів закладів загальної середньої освіти складає 2450 годин/навчальний рік:

 для 1-ого класу – 770 годин/навчальний рік,

для 2-ого класу – 840 годин/навчальний рік,

для 3-ого класу – 840 годин/навчальний рік,

для 4-ого класу – 840 годин/навчальний рік

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

У Комунальному  закладі загальної середньої освіти «Мильська гімназія» передбачено варіант навчального плану початкової школи з українською мовою навчання. Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

На основі навчального плану Комунальний  заклад загальної середньої освіти «Мильська гімназія» складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітню програму   Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» Луцького району Волинської   області для І ступеня укладено за сьома основними освітніми галузями.

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти».

Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича освітні галузі («Я досліджую світ»)  можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь (мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети вивчення за окремими видами мистецтва: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», де відбудеться реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь  (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова  

діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517).

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, а у 2-4-х класах – 40хв.

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути використаний на предмети інваріантної складової, на проведення індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів освіти.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

Освітня  програма має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та однією з іноземних мов;

2) математична;

3) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

4) інноваційність;

5) екологічна;

6) інформаційно-комунікаційна;

7) здатність до навчання впродовж життя;

8) громадянські та соціальні компетентності;

9) культурна;

10) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу розвитку здобувачів освіти.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Основними формами організації освітнього процесу є:

-         різні типи уроку,

-         екскурсії,

-         віртуальні подорожі,

-         спектаклі,

-          квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2-х класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, а в 3-4 – рівневому оцінюванню (згідно рішення педагогічної ради №1 від 28.08.2021р.)

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

-       кадрове забезпечення освітньої діяльності;

-       навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

-       матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

-       якість проведення навчальних занять;

-       моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

-       завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

-       оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-       контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

-       моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

-       створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Освітня програма початкової освіти Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія»забезпечує  всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

 

  

 

 

 

ІV.  Освітня програма Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» Луцького району Волинської області ІІ ступеня

 

Освітня програма  Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, розробленої на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018р. №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма  Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» базової середньої освіти (далі - освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

-                              загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які натепер подані в рамках навчальних планів (таблиці 12, 10);

-                            очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, затверджених наказом МОН України від 07.06.2017 року №804 та від 23.10.2017 року №1407,  перелік яких наведено в таблиці 18; пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН);

-                            рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

-              вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 4375 годин/навчальний рік:

для 5-х класів – 997,5 годин/навчальний рік,

для 6-х класів – 1102,5 годин/навчальний рік,

для 7-х класів – 1137,5 годин/навчальний рік,

для 8-х класів – 1137,5 годин/навчальний рік.

 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах   Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» ІІ ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається Комунальним закладом загальної середньої освіти «Мильська гімназія» самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладу освіти.

Варіативна складова навчальних планів використовується на запровадження:

-                    факультативу світоглядного спрямування (  християнська етика),

-                    здоров’язберігаючого факультативу (аптека природи),

-                    факультативу народознавчого спрямування ( (казка як епічний твір),

-                    факультативу технічного спрямування (креслення).

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани  Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів цієї освітньої програми.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» закладом освіти сформовано самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій.

 Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

 

5

 

Інформаційно-цифрова компетентність

 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

-                   організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

-                   окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

-         предмети за вибором;

-         роботу в проектах;

-         позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

·        Мови і літератури

·        Суспільствознавство

·        Мистецтво

·        Математика

·        Природознавство

·        Технології

·        Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

-         формування компетентностей;

-         розвитку компетентностей;

-         перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

-         корекції основних компетентностей;

-         комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-9 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

-     кадрове забезпечення освітньої діяльності;

-     навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

-     матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

-     якість проведення навчальних занять;

-     моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

         Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

-     оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-     контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

-     моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

-     створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

Передбачені результати базової середньої освіти

 

        Освітня програма Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» базової середньої освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

        Реалізація освітньої програми  Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» базової середньої освіти забезпечує формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності, як-от: здатність спілкуватися державною та іноземними мовами, математичної грамотності й обізнаності у галузі природничих наук, техніки і технологій, готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння вчитися впродовж життя, здатності до соціальної комунікації й активності, життя в громадянському суспільстві, володіння навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності та готовності до здорового способу життя та інших компетентностей передбачених стандартом освіти.

На реалізацію мети діяльності Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» при складанні  навчального плану використано таблиці до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, які у повному обсязі включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні, та варіативну частину, у якій передбачені  предмети та курси за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття відповідно освітніх потреб учнів.

 

 

 

 

 

 

   Мова навчання – українська

           Інваріантна складова навчальних планів в 5-8 класах забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту базової загальної середньої освіти.

          Варіативна частина навчального плану містить шість годин, які використовуються на вивчення:

·        факультативу  «Християнська етика» в 5-6-х класах (2 год.), що сприяє формуванню християнського світогляду, вихованню чеснотливої особистості, яка б усвідомлювала свою відповідальність перед собою, перед Богом і людьми,

·        факультативу «Аптека природи» в 6-7 класах (2 год.), що сприяє формуванню в учнів пізнавального інтересу до біології та хімії, уміння здійснювати аналіз,синтез, узагальнення, формуванню здорового способу життя,

·         факультативу «Казка як епічний жанр» у 5 класі (1 год.), що сприяє формуванню уявлення учнів про шлях духовно-культурного розвитку рідного народу, особливості його ментальності, самобутність української культури.,

·                факультативу «Креслення» у 8 класі (1 год), що сприяє формуванню графічної культури людини, яка живе в сучасному техногенному світі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VІ. Навчальні плани Комунального  закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» Луцького району Волинської області

2021-2022 н.р.

 

Навчальний план

 

Назва освітньої галузі

 

Кількість годин на тиждень    по класах

1 клас

2клас

3 клас

4 клас

Навчання грамоти.

 Українська мова в інтегрованованому курсі

7

7

7

7

Іноземна мова

2

3

3

3

Математична

4

4

5

5

Я досліджую світ(природнича, громадянська й історична,соціальна, здоровʼязбережувальна галузі)

3

3

3

3

Мистецька

 

2

 

2

2

 

2

2

 

2

Технологічна

Інформатична

1

_

1

1

1

1

1

1

Фізкультурна

3

3

3

3

Усього

19+3

21+3

22+3

 

1

 

22+3

 

1

 

Індивідуальні консультації

-

-

-

-

Гранично допустиме навантаження на учня

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансується з бюджету

22

24

25

25

 1 -4 класів з українською мовою навчання

Навчальний план для 5-9 класів з навчанням

українською мовою

Освітні галузі

 

 

Навчальні  предмети

 

 

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

 

 

 Українська мова

3,5

3,5

   2,5

2

 

 Українська література

2

2

2

2

 

 Іноземна мова

3

3

    3

3

 

Зарубіжна література

2

2

    2

2

 

 

Суспільствознавство

 

 Історія України

1

1

1

1,5

 

 Всесвітня історія

1

1

1

 

 Основи правознавства

-

 

 

Мистецтво

 

 

 Музичне мистецтво

1

1

1

-

 

 Образотворче мистецтво

1

1

1

-

 

Мистецтво

¾

¾

¾

   1

 

 

Математика

 

 

 

 Математика

4

4

-

 

 Алгебра

  2

2

 

 Геометрія

  2

2

 

Природознавство

 

 

 

 

 

 Природознавство

2

-

 

 Біологія

2

2

2

 

 Географія

2

2

2

 

 Фізика

    2

2

 

 Хімія

    1,5+0,5

2

 

Технології

 

 

 Трудове навчання

2

2

    1

1

 

Інформатика

1

1

1

2

 

Здоров'я і фізична культура

 

 

 Основи здоров'я

1

1

1

1

 

 Фізична культура

3

3

   3

3

 

Разом  

23,5+ 3

26,5+3

 28,5+3

28,5+3

 

Додатковий час на факультативи, індивідуальні заняття

 2

2

1

1

 

Основи християнської етики

 

1

1

    ¾

_-__

 

Аптека природи

 

1

1

-

 

Креслення

 

 

 

1

 

Казка як епічний жанр

1

 

 

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

33

 

Всього фінансується

28,5

  31,5

32,5

32,5

 

 

 

 

VІІ. Програмне забезпечення освітньої програми Комунального закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія» Луцького району Волинської області  2021-2022 н.р.

 

 

 

Навчальні програми для учнів закладів освіти І ступеня

(для 1-2 х класів)

 

Предмет

 

Назва програми (автор)

Клас

Видавництво

Рік

вида

ння

Г риф

 

 

Українська мова

(реалізується в рамках освітньої програми «Навчання грамоти) під керівництвом

Савченка О.Я.

1.

Типова освітня програма для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Англійська мова

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Математика

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Я досліджую світ

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Технології

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Мистецтво

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

Фізична культура

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

1-2

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 21.03.2018 № 268

 

 

 

 

3-4 класів

 

 

 

 

 

Українська мова

(реалізується в рамках освітньої програми «Навчання грамоти) під керівництвом

Савченка О.Я.

1.

Типова освітня програма для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

3-4

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 08.10.2019 № 1273

Англійська мова

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

3-4

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 08.10.2019 № 1273

Математика

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

3-4

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 08.10.2019 № 1273

Я досліджую світ

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

3-4

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 08.10.2019 № 1273

Технології

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

3-4

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 08.10.2019 № 1273

Мистецтво

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

3-4

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 08.10.2019 № 1273

Фізична культура

 

Типова навчальний план для ЗЗСО, розроблений під керівництвом Савченка О.Я.

3-4

Сайт МОН

2018

Наказ МОН від 08.10.2019 № 1273


VІІІ. Програмне забезпечення варіативної частини освітньої програми  Комунального закладу загальної середньої освіти «Мильська гімназія»  

на 2021-2022 н.р.

 

Предмет

Назва програми (автор)

Клас

Видавництво

Рік

видан

ня

Г риф

Для 5 – 8класів

 

Християнська етика

1.

Програма з основ християнської етики для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів

5-6

Київ-Острог-Львів: Видавництво Національного університету «Острозька академія»

2007

Лист інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 03.07.2014р 14.1/12-Г-1058

Аптека природи

2

Збірник  навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології

6-8

Кам’янець-Подільський: Аксіома

2009

Лист МОН №1/11-5142 від 21.10.2008

Креслення

3

Програма курсу за вибором   для загальноосвітніх навчальних закладів

8-9

Київ:

2013

Лист МОН №1/11-17679 від19.11. 2013 р.

Казка як епічний жанр

4

 Програмафакультативного курсу   для учнів 5 кл. загальноосвітніх навчальних закладів

5

Чернівці

2015

Лист інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 20.03.2015р 14.1/12-121-Г

 

 

 

 

 

Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

двадцять шість аркушів

«28» серпня  2022 року

 

Директор гімназії

 

 

_________А.А.Фіщук

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ С.МИЛЬСЬК

вул. Першотравнева,20,с. Мильськ, 45117, тел..(03368)96471, е-mаіl: milsk. sсооl@ukr. net

код ЄДРПОУ 20140648

 

 

 

НАКАЗ

від  30.05.2018р.                                                                            № 30

Про зарахування учнів у     перший клас    

Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367, 

НАКАЗУЮ:

Зарахувати учнями І класу:

1.     Гнатюка Тараса Андрійовича

2.     Дмитрук Анастасію Михайлівну

3.     Дудара Костянтина Івановича

4.     Куденчука Андрія Сергійовича

5.     Радчук Ніку Миколаївну

6.     Ткачук Дарину Миколаївну

7.     Чирук Софію Павлівну

8.     Шепелюка Володимира Володимировича

 

 

Директор школи ______________ А.А.Фіщук

Дорогі вчителі! Вітаємо Вас з вашим професійним святом: Днем працівників освіти. Нехай Вам завжди всміхається доля, дарує Вам міцне здоров'я та довголіття. Від імені ваших учнів бажаємо Вам здійснення найзаповітніших мрій, а також щоб у ваших родинах завжди панували тепло, радість та затишок. Пам'ятайте, що без Вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни дають надію людству на подальший розвиток!

                                                                                                                   Учні школи

                                                  М и л ь с ь к - 2017

Перший урок 2017-2018 н.р. : "Я - українець, я - європеєць!"

          1 ВЕРЕСНЯ - День знань - особливе свято! Завжди яскраве, насичене емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучить урочиста музика, звідусіль лунають теплі поздоровлення i кожне людське серце, хвилюючись, відгукується на заклик першого дзвінка! У цей день від всієї душі хочеться побажати успіхів у навчанні та щоб новий навчальний рік приносив тільки приємні враження!  

       Вересень починається святом знань, просвіти, науки. Перший шкільний день, перший урок, перші вчителі. Наче все вперше – і слово, і музика, і дзвони душі. У цей святковий і, по суті новітній день, кожна мати чи батько, дідусь чи бабуся прокинеться як найраніше, аби неодмінно провести свою дитину до школи – якщо не за ручку, то ідучи поруч, або проведе поглядом і стоятиме довго – аж поки видно її дитя. І в цей чарівний час, дозвольте від щирого серця привітати усіх учнів, вчителів, батьків із традиційним святом першого дзвоника – Днем знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації, святом молодості та надії і насамперед тих, хто вперше у житті переступає поріг школи.

   На свято першого дзвоника на  подвір′ї Мильської ЗОШ збирається уся шкільна громада. Лунає музика,звідусіль чути слова привітання, радісні вигуки зустрічі з друзями. Незабаром прозвучать позивні, що проголосять початок свята.

    Учні та вчителі вишикувались на урочисту лінійку

Дебютний проект  завершився з позитивним результатом!

Цьогоріч  у нашій школі відбулася  дуже приємна подія. Ініціативна група батьків та вчителів взяли участь у проекті Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» під назвою «У теплому приміщенні навчатися за новітніми технологіями». В рамках проекту , за умови співфінансування,  школа отримала доступ до інтернету через Wi-Fi роутер, плазмовий телевізор (48дюймів) ноутбук, та вставлено 8 теплозберігаючих вікон. Будь яку ініціативу легше втілити в життя, якщо докласти спільних зусиль.  Завдяки цьому і вдалося втілити наш проект у реальність!  Щира вдячність усім, хто долучився до спів фінансування, а це: батьки учнів школи, вчителі, обслуговуючий персонал школи, зав клуби Каленюк О.М. та Чирук О.В., місцеві підприємці та внесок  Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом».  Особлива подяка працівникам Фонду за розуміння, підтримку та хороше ставлення! Від імені колективу  учнів , батьків , вчителів та обслуговуючого персоналу школи було вручено Подяку представникам Фонду у м.Рожище  Веремчук Олені Григорівні та Кобзар Ользі Петрівні.

Звичайно, й вдячність усім представникам Фонду за ті хороші справи, що ініціюються та підтримуються. Памятаймо, що добро повертається добром у стократ!

 

 

26 травня  пролунав останній дзвінок у нашій школі

Є святкових днів багато

На листках календаря,

А між ними й наше свято -

День останнього дзвінка.

  • 9 травня учні та вчителі школи взяли участь у проведенні мітингу, присвяченому Дню пам'яті та примирення, 72-річниці перемоги над нацизмом. Свято проходило у сільському клубі у святковій, урочистій атмосфері

 

 До Дня Європи в школі проведено такі заходи:

·        Конкурс плаката «Європа очима дітей»

·        Віртуальна подорож Європою

·        Вікторина «Що я знаю про Європейський Союз»

·        Конкурс малюнка «Я європеєць»

·        Малюнок на асфальті «Що для мене Європа»

 

·        Флешмоб «Ми - частина Європи»

 

Наші новини

День профілактики 

19 квітня

Шкідливість наркоманії

 


21.04.2017р. у школі відбулася зустріч з представниками Управління ДСНС України у Волинській області. Учням була проведена  профілактична бесіда по правилах безпеки в екосистемах.

Також школярам вручили пам’ятки щодо бережного поводження з природою.

 

Дякуємо за цінну інформацію.


 

 

26. 04.2017р.  у школі було проведено ряд заходів до 31-ї річниці з дня Чорнобильської трагедії. Завуч по виховній роботі Л.В. Шепелюк організувала перегляд документального фільму: «Чорнобиль: як це було» та відеоролика «Як живуть люди в Чорнобилі».  Класні керівники у своїх класах провели бесіду -  «Вони свідомо йшли на смерть».

27.04.2017р. учні 9-11 класів зустрічалися з представником Центру Зайнятості Трачук Валентиною Петрівною.  Діти прослухали цікаву та змістовну бесіду та отримали цінну інформацію про затребувані професії на ринку праці.

 

Дякуємо за співпрацю.